Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita Luontoakatemia noudattaa sivustolla kävijöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Luontoakatemia on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan myös hyvää henkilötietojen käsittelytapaa.ojaseloste kuvaa niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita Luontoakatemia noudattaa sivustolla kävijöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Luontoakatemia on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan myös hyvää henkilötietojen käsittelytapaa.

1. TIEDOT REKISTERINPITÄJÄSTÄ

Sivuston vastuullisena rekisterinpitäjänä toimii KSAK Oy, Y-tunnus: 0832600-5 Airotie 2b 93600 KUUSAMO Puh. 040 860 8949 Sähköposti: info(at)ksak.fi

Muut Luontoakatemian toimijat ovat Ksakki ry, Kuusamo-opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seikkailuapinat Oy, Kuusamo Nature Photography Oy ja Oulangan Taika Oy. Kukin vastaa omalta osaltaan organisaatioonsa Luontoakatemian kautta kohdistuvista tietosuojan alaisista aiheista.

2. REKISTERIN NIMI

Luontoakatemian asiakastietorekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Luontoakatemian sekä jo olemassa olevan asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Luontoakatemian asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja luomiseen
 • palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
 • palveluiden markkinointiin
 • Luontoakatemian asiakaspalvelun kehittämiseen
 • sivustolla kävijän selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämien teknisten tietojen kokoamiseen (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme)
 • sivustolla kävijän selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvien tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan mahdollisesti ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoitteissa.

4. TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakasta koskevia tietoja:

 • Nimi
 • Lähiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Luontoakatemia kokoaan edellä mainittuja asiakastietoja ainoastaan palautteiden ja yhteydenottojen kautta. Kurssien ja koulutuksien ilmoittautumiset tapahtuvat kunkin Luontoakatemian toimijan omien verkkosivujen ja ilmoittautumiskanavien kautta, jolloin rekisterinpitäjän vastuu on ko. organisaatiolla.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Luontoakatemian asiakastietorekisteriin tiedot kootaan suoraan sivustolla kävijöiltä palaute- ja yhteystietolomakkeilla.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä koottujen tietojen mahdollinen laki- tai asetuskohtainen säilytysaika huomioon ottaen tai Luontoakatemian asiakkuuksien kannalta katsottuna ennalta määrittelemätön aika, ellei säilyttämiselle ole olemassa muuta kautta säädeltyä tiedon tallennusaikaa.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

KSAK Oy / Luontoakatemia ei myy henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakasrekisterin henkilötietoja luovutetaan Luontoakatemian toimijoille siinä määrin, kun nämä osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Luontoakatemian toimijat ovat velvollisia huolehtimaan tietoon saamiensa henkilötietojen salassapidosta ja käytöstä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tietosuojalainsäädännön asettamissa puitteissa.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ja ETAn ulkopuolelle. Asiakasrekisteriin liittyvät järjestelmät sijaitsevat suomalaisten palveluntarjoajien palvelimilla Suomessa.

8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Luontoakatemia voi käyttää verkkosivustoillaan evästeitä parantaakseen verkkosivustonsa käyttökokemusta ja analysoidakseen verkkosivustonsa käyttöä. Eväste on verkkosivustolla vierailun yhteydessä internetselaimeen tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivustolla vierailevien kävijöiden seurannan. Luontoakatemia ei kuitenkaan yhdistä evästeiden perusteella saatuja tietoja henkilötietoihin, joten tiedot pysyvät anonyyminä.

9. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Luontoakatemia kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan suojatakseen henkilötietoja. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Luontoakatemian työntekijöillä ja valtuutetuilla alihankkijoilla. Henkilötietoihin pääsy on edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tai sitä, että ne antaa alihankkijan käyttöön Luontoakatemian tietojen luovuttamiseen valtuutettu työntekijä.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa, vaatia niiden oikaisemista tai poistamista, rajoittaa tietojensa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Luontoakatemian täytyy tunnistaa pyynnön esittäjä ennen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiasta Luontoakatemialle tähän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Luontoakatemia voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Luontoakatemia ilmoittaa asiasta tietosuojaselosteen alussa ja verkkosivustolla 30 päivän ajan. Luontoakatemia suosittelee lukemaan tätä tietosuojaselostetta aika ajoin saadaksesi tiedon tähän tietosuojaselosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

12. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Luontoakatemiaan. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjälle seuraavilla tavoilla:

KSAK Oy:n toimipisteessä osoitteessa Airotie 2b, 93600 KUUSAMO
Sähköpostitse osoitteella info(at)ksak.fi
Puhelimitse numeroon +358 40 860 8949.

Toimistolla asioitaessa pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Sähköpostitse lähetettyyn pyyntöön on lisättävä puhelinnumero, koska pyynnön lähettäjän henkilöllisyys varmistetaan puhelimitse. Myös puhelimitse pyynnön jättävän henkilöllisyys varmistetaan.